تشخیص اعتیاد

کیت تست اعتیاد چند کاره ویتروتک

اتمام موجودی

۲۱/۵۰۰تومان
کد محصول: 11111488
وزن 2 کیلوگرم
Contry build

ایران

Expire date

بیش از یک سال

کیت تست اعتیاد مورفین ویتروتک

اتمام موجودی

۴/۰۰۰تومان
کد محصول: 11111478
وزن 2 کیلوگرم
Contry build

ایران

کیت تست تشخیص اعتیاد 5 کاره آی تست (I Test)

اتمام موجودی

۲۱/۵۰۰تومان
کد محصول: 11111249
وزن 16 کیلوگرم
Contry build

ایران

Expire date

بیش از یک سال

کیت تشخیص اعتیاد متامفتامین (شیشه) انیسون

اتمام موجودی

۵/۵۰۰تومان
کد محصول: 11111423
وزن 2 کیلوگرم
Contry build

ایران

Expire date

بیش از یک سال

کیت سه تایی تست تشخیص اعتیاد فرافن

اتمام موجودی

۲۷/۳۰۰تومان
کد محصول: 11111477
وزن 10 کیلوگرم
Contry build

ایران

Expire date

بیش از یک سال