پد تنبلی چشم تن یار سایز فری | Tanyar Lazy eye pad

20,000 تومان

چشم بند طبی خواب تن یار سایز فری | Tanyar eye fold free

22,000 تومان 20,000 تومان

چشم بند طبی خواب تن یار نوزادی | Tanyar eye fold

20,000 تومان

گردن بند طبی سخت تن یار | Tanyar hard cervical collar

60,000 تومان

گردن بند طبی سخت چانه دار تن یار | Tanyar hard cervical collar

148,000 تومان 70,000 تومان

گردن بند طبی فیلادلفیا تن یار | philadelphia cervical collarl Tanyar

90,000 تومان

گردن بند طبی نرم تن یار | Tanyar soft cervical collar

75,000 تومان

گردن بند طبی نیمه سخت تن یار | Tanyar semi rigid collar

52,000 تومان110,000 تومان